Eg har (nesten) alltid stemt SV, og dei er framleis eit av dei partia eg har mest sans for. Eg likar og store visjonar, men av og til synast eg at det vert litt for urealistisk. SV vil forby salg av bensin/dieselbil i 2015, fordi dei meinar at teknologien då har kome så langt at dette vert mogleg. Dette skal fremme klimasaken. 

Gjelder dette og bruktbilkjøp? I så fall vil ikkje eg ha råd til ny bil dersom eg ikkje får lov til å selge den gamle, og dette trur eg gjeld  fleire enn meg. Vi har frå før ein av dei eldste bilparkane i Europa, og det vil ikkje betre seg med dette forslaget. 

Kven skal produsere desse bilane, vi har jo ikkje bilprodusentar i Noreg. (Bortsett frå Think , eksisterar dei enno?). Er motivasjonen til å bruke pengar på utvikling av miljøbilar til stades hos bilprodusentane i desse nedgongstidar?

Sjølvsagt er det viktig å få ned klimautslippa i forbindelse med transport. Men det finnast så mange andre moglegheiter som kan gjennomførast på mykje kortare tid.

Her er nokre av mine favorittar. 

– Auke vrakpant på bilar.

– Ta vekk skattar og avgiftar på nybilkjøp, og heller skattlegg bruken av bilen hardare. Slik vil vi få ein nyare og meir miljøvenleg bilpark, samstundes som vi kanskje vil tenke oss om til kva vi brukar bilen til. 

– I grisgrente strøk, der det berre vil vere to-tre personar på kvar bussavgong, vil det nok framleis løne seg miljømessig at ein køyrar privatbil. Eigne avgiftsordningar for bruk av bil til dei. 

– Bygge ut kollektivtransporten i storbyar og på tettstadar slik at det vert eit reelt alternativ. Dersom eg skal ta buss til jobb, vil det ta meg ca to timar kvar veg. Ikkje fordi det er så spesielt langt, men fordi eg må bytte buss to gongar, og vente i ca. 25 min. mellom kvar avgong. Med bil brukar eg ca 35 min kvar veg.

– Gratis kollektivtransport inkludert NSB. For meg er det oftare lettare å ta buss dersom eg berre skal inn til sentrum, eller ein annan plass der eg slepp å skifte buss. Men sidan eg allereide har utgiftar til bil, vert det dyrt 0g i tillegg bruke pengar på buss. Månadskort løner seg ikkje. For ein familie vil dette verte endå meir tydeleg.

Ved å få ein del passasjerar over på tog t.d. mellom Bergen og Oslo, vil ein trenge færre flyavgongar. Og fly forurensar. I dag er det ofte billegare å ta fly enn tog mellom Bergen og Oslo. 

– Legg betre tilrette for syklistar, særleg i byar, så ein slepp å sykle med livet som innsats. 

– Auke satsinga på forsking og utvikling av ny (miljøvenleg) teknologi og produktar. Det er ein kjent sak at Noreg kan samanliknast med uland når det gjeld import /eksport. Vi eksporterar råvare og importerar ferdigforedla vare, Det er mogleg at det har kome seg dei siste åra, men vi har framleis ein lang veg å gå. 


Gjennomsnittlig alder på bilparken i en del land og fylker:

Storbritannia 6,7 år,   

Østerrike 7,4 år, 

Italia 7,5 år,

Belgia 7,8 år 

Frankrike 8,1 år,

Tyskland, begge 8,1 år, 

EU gjennomsnitt: 8,6 år, 

Portugal 8,6 år, 

Oslo 8,6 år, 

Danmark 9,1 år, 

Sverige 9,4 år,

 Hellas 10,1 år, 

Norge 10,2 år, 

Finland 10,5 år, 

Sør-Trøndelag 10,8 år, 

Nord-Trøndelag 11,7 år, 

Oppland 12,1

Kilder: SSB / Acea

Sv seier og at dei vil avvikle alternative skular. 
Her synast eg dei vart litt uklare. Eg håpar at t.d. Montesorriskulen, Steinarskulen o.l. får bestå. Eg har veldig sans for montesorriretninga innanfor pedagogikken. Kva pedagogikk Steinarskolen står for er eg ikkje fullt så kjendt med, men eg tykkjer det er viktig at vi har alternativ til den offentlege skulen, så lenge det ikkje kostar noko meir for foreldra. Med alle dei reformar og den uro som det har vore i den offentlege skule  dei siste åra, kan eg godt skjønne at foreldre ønske seg eit alternativ. 

Når det gjelder religiøse skular, er eg for avvikling. Dette fordi det er religionsfrihet i landet, og at alle må få ein moglegheit i å velje si eiga religion.  Eg synast og at det er viktig at vi har eit felles verdigrunnlag å byggje på. I tillegg når ein ser polariseringa av religionar, særleg etter 11/9, tykkjer eg det er endå viktigare at vi har ein felles skule, der menneske med ulik religion og kulturell bakgrunn kan verte kjent med kvarandre. Så får vi heller gå tilbake til den «gode, gamle sundagsskulen», dersom nokre foreldre tykkjer at det vert for lite religionsundervisning på skulen. Eksisterar denne enno? Eg hugsar at den var populær då eg gjekk på folkeskulen.

Elles så tykkjer eg at politikarane bør vere konsekvente, dersom det er tillatt med kristne skular, så må det og vere tillatt med katolske, jødiske, muslimske skular o.l.

Når det gjeld formålsparagrafen i skule og barnehage, så er det eit kapittel for seg sjølv, som eg ikkje orkar å skrive om no. Eg kjem kanskje tilbake til den ein annan gong 🙂