Archive for the Category »Politikk «

I april 2009 skreiv eg om  AP som på landsmøtet før stortingsvalet vedtok å gå inn for “å gjere tannhelse til en fullverdig del av det offentlige helsevesenet i kommende stortingsperiode“. Etter at dei vann valet har det vore merkeleg stilt om dette løftet, og no har dei berre eit knapt år igjen på å gjennomføre det. Men det ser mørkt ut, for her seier dei vel rett ut at dei rett og slett ikkje har intensjon om å følgje opp vedtaket. I staden vil dei føre ein politikk med ulike refusjonsordningar.

SKUFFA!

Category: Politikk  Tags: , ,  Comments off

…. Ja, takk, begge delar, meinar eg 🙂

Nettavisen melder at FRP meinar at vi må ha meir matte og mindre musikk i skulen.

Det vart gjort ei undersøking i Finland, der dei samanlikna elevane sine kunnskapar i basisfag. Det var tre grupper.

– Ei gruppe som hadde idrett og basisfag,

– ei gruppe som hadde kreative fag og basisfag,

– og ei siste gruppe som berre hadde basisfag.

Den gruppa som hadde kreative fag, i tillegg til basisfaga gjorde det klart best i… ja, nettopp… basisfaga.

Dette kan forklarast med at ved å lære seg andre ting enn berre basisfag, så får ein eit større repertoar som ein kan bruke til problemløysing, (t.d. innan matematikk). Ein kan og visualisere ting lettare, samt at hjernen vert stimulert på ein annan (meir effektiv?) måte.

Eg kan dessverre ikkje finne kjelder til dette, dette var noko eg hadde om i førskulelærarutdanninga mi, her er det næraste eg fann i farta.

Eg håpar verkeleg at det er fagfolk som får siste ord om korleis skulen skal vere, og ikkje politikarar og andre maktfolk som synsar på svært tynt grunnlag.

Category: I media, Politikk  Tags: ,  Comments off

VG i dag presenterar eit blogginnlegg “Den store likelønnsbløffen” i samband med streiken. Eg må sei at det var ganske overraskande lesing.

Alle de offentlige ansatte har grunn til å være skuffet, både de som streiker, og de som fikk en avtale. Ikke fordi det siste tilbudet fra arbeidsgiverne var dårlig. Men fordi fagforeningslederne deres hadde lovet dem så mye mer.

Eehh, kva for retorikk er dette? Er vi skuffa over fagforeininga, så er det fordi vi eventuelt har ei svak fagforeining. Dersom oppgjeret er bra, så er vi ikkje skuffa over fagforeininga. Og eg har såpass tiltro til medlemma, at dei sjølv kan vurdere kva som er eit bra, og kva som er eit dårleg oppgjer, uavhengig av kva fagforeininga har sagt.

De kjemper for kvinnelige og mannlige lærere, og for kvinnelige og mannlige sykepleiere. En mann og en kvinne som er sykepleiere tjener det samme når de har samme arbeidsoppgaver. Mannen som er sykepleier vil dermed få del i en eventuell kvinnepott.

Ja, sjølvsagt skal mannen få ta del i godene og. Likeløn går ikkje på einskildindivid, det går på grupper. Det er her heile cluet ligg. Kvinnedominerte yrke er løna lågare enn mannsdominerte yrke. Så kan ein diskutere seg blå om kvifor det er slik. Kvifor t.d. læraryrket sakka akterut både lønsmessig og  prestisjemessig etter at kvinnene tok over yrket. Det skal verte spanande å sjå kva som skjer med legestanden, ettersom kvinnene vil dominere den og om eit par år. Og så har vi t.d. Hans Wilhelm Gullestad som frykter at dersom fleire kvinner vel kommunikasjonsfaget, så vil løna å gå ned.

Den norske modellen innebærer at det er konkurranseutsatt industri som setter rammene for hvor høye lønninger samfunnet tåler. Særlig nå, når resten av Europa er i krise, og norske varer blir enda vanskeligere å selge ute i verden, er det viktig at lønnsoppgjørene i offentlig sektor ikke setter andre arbeidsplasser i fare.

Vel, sjølv når norsk økonomi var god, så sakka løningane i det offentlege akterut. Så kvifor dra fram dette kortet no? Og kvifor skal dei som er lågast løna i samfunnet ta støyten?

Mange kvinner velger tryggheten og forutsigbarheten som ligger i å jobbe i det offentlige

Vel, eg har mine tvil om at dette er grunnen til at mange kvinner vel lågtlønsyrke. Og tryggleik og forutsigbarhet? Spør alle dei tilsette med latterleg låg stillingsprosent om kor tryggleiken og forutsigbarheten ligg. Stresset med å få nok ekstravakter kvar månad for å få det til å gå rundt, gjev korkje tryggleik eller forutsigbarhet.

Det er umulig å diskutere likelønn uten å forholde seg til spørsmål om tilbud og etterspørsel. Det sier seg selv at en arbeidstager som har en utdanning som er etterspurt i det private næringsliv, tjener mer enn en som bare kan tilby sin arbeidskraft til et gjennomregulert offentlig helsevesen.

At helsevesenet er gjennomregulert er nok litt av problemet til at tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft ikkje påverkar løningane. Og at personleg dugleik har lite å sei. Det same gjelder arbeidets art.

Hadde det vært flere arbeidsgivere som konkurrerte om sykepleiere og hjelpepleiere, ville antagelig lønningene deres gått opp. Her ligger også paradokset. Fagbevegelsen, med Fagforbundet i spissen, kjemper hardt mot ethvert forslag om konkurranseutsetting

Vi har plenty med private barnehagar her i landet, og ikkje eit vondt ord om dei. Men løningane til førskulelærarane er framleis lågast av alle dei høgskuleutdanna. I livsløn så kjem dei faktisk ut på lik linje med dei som berre har grunnskule. I tillegg så har det vore stor mangel på førskulelærare, utan at det har slått nevneverdig ut på lønsstatistikken. Så tilbod og etterspørsmål og løn, er no ei sanning med modifikasjonar.

Organisasjonene fortsetter å kjempe for at deres medlemmer i det offentlige skal få mer i lønnsøkning enn ansatte i det private næringsliv. Den kampen må de gjerne føre. Men den handler ikke om lik lønn for likt arbeid.

Nei, det handlar ikkje om lik løn for likt arbeid. Det handlar om korleis ein skal verdsette dei ulike yrka (og utdanningene). Er eit arbeid som i stor grad er utført av kvinner mindre verdt enn eit arbeid som i stor grad er utført av menn? Er eit arbeid der ein direkte kan sjå innteninga, meir verdt enn eit arbeid der dei jobbar for at mennesket skal ha det bra, og slik gjev ei samfunnsøkonomisk vinst?

Og dersom desse yrka er så lite verdt, at yrkesutøvarane ikkje fortener ei løn å leve av. Kvifor då bry seg med at dei streiker?

Sjå og tidlegare bloggpostar om same tema.

Streik, ikkje streik.

Frp, privatisering, kvalitet og likeløn

Category: I media, Politikk  Tags: ,  Comments off

…det veit vi ikkje enno.

Heldigvis er det mange som støttar dei tilsette i stat og kommune,

men,

kommentarfelta i dei ulike mediane vert fyllt opp med, at ein bør vere nøgd med det ein har, og at dersom ein vil tene meir, ja då får ein velje seg eit anna yrke.

Men,

konsekvensen av at alle vel seg eit anna yrke, vil verte mykje meir alvorleg, enn ein kort streik med mange dispensasjonar.

Og,

dersom jobben til dei tilsette i kommune og stat, er så lite viktig, eller gjerast så dårleg, at dei ikkje fortener ei løn å leve av, kvifor klagar då så mange på at dei streikar? (Personleg synast eg at særleg dei ufaglærte og fagarbeidarane treng eit lønsløft).

At markedet bestemmer løna, er no ei sanning med modifikasjonar.

– I dei siste 10 åra har eg aldri vore på ein arbeidsplass der alle stillingane er fyllt opp.

– I barnehagar vert det gjeve dispensasjonar i hytt og pine, frå kravet om førskulelærar.

– Ein høyrar stadig vekk om mangel på sjukepleiarar, samt anna helsepersonell.

Men det går no rundt, på eit vis. For det er vanskeleg å måle kvalitet på omsorg. Det er vanskeleg å måle kva pasientane, barnehagebarna, tenestemottakarane osb. går glipp av på grunn av personalmangel. Med andre ord; kor forringa kvardagen og/eller framtidsprognosen deira vert.

Men, økonomi er no ein gong viktigare enn menneske….

Category: I media, Politikk  Tags: , ,  Comments off

R_dt_

«Vi trenger en rød liten gneldrebikkje på Stortinget. Ikke en sånn hund som du bare kan putte i veska og avspise med en søt kjeks, nei, en tass som bjeffer og biter til den får det som den vil. Nytter ikke å si “Rødt, kom hit” eller “Rødt, dekk! Dekk, sa jeg”. Rødt har en plan.»

Solveig Kloppen, skuespiller og programleder

Vil du ha fleire grunnar? Sjekk ut denne sida.

Category: Politikk  Tags: , ,  Comments off

Fann saka via Hjorten.

handicap Frp

NRK

Eg veit at Frp  har lova å vere effektiv og gjere mykje dei første 100 dagane dersom dei vinner valet. Men å gjere ting vanskelegare for folk (som ikkje er i fleirtal)  allereide no, er vel å overdrive.

 

Category: I media, Politikk  Comments off
23
jun
2009

kattEg hadde eigentleg tenkt å gje meg på å skrive om Frp, sidan eg tykkjer dei berre vert meir skremmande jo meir eg kjem inn i politikken deira. Men så kjem ein over slike bloggar, som inspirerar til vidare forsking. Kven i alle dagar er det som stemmer på partiet? Eg er ikkje sikker på om det er ein “ekte” blogg, eller om den skal vere satire / humor blogg. Eg håpar i alle fall den ikkje representerar den jamne freppar 😆

Eg skreiv omtrent same bloggposten for nokre dagar sidan, men sletta den igjen ettersom eg var redd for at det var ein “ekte” blogg. Eg likar jo ikkje å henge ut folk heller. Men no har eg lest ein del av kommentarane til “Hildegunn”, og er rimeleg sikker på at det er ein tulleblogg. Masse humor her 😳

Category: Politikk  Comments off